"Zielona Strefa Dafi"

Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego

Statut

 

Tekst jednolity

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

Fundacja "Zielona Strefa DAFI", zwana dalej "Fundacją".

 

§ 2.

 

 1. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą fundacji jest miejscowość Przasnysz.
 3. Fundacja prowadzi działalność w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może ustanowić znak graficzny, jako logo Fundacji.
 6. Fundacja może zatrudniać: nieodpłatnie lub odpłatnie wolontariuszy, zwracać im koszty delegacji, jeżeli tak zadecyduje Fundator lub uprawnieni Członkowie Zarządu.
 7. Zarząd, Rada, pracownicy, wolontariusze, otrzymują legitymacje z odznaką Fundacji.
 8. Fundacja używa: legitymacji z odznaką, pieczęci, druków, papieru do korespondencji, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
 9. Prezes i członkowie zarządu fundacji mogą być zatrudnieni w fundacji na podstawie umowy o pracę lub zlecenia i mieć wpisane obowiązki wynikające ze statutu.
 10. Fundacja jest organizacją non-profit.
 11. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
 12. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego nadzór nad fundacją sprawują właściwe organy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 3.

    Fundacja ma osobowość prawną.

§ 4.

    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym     i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 5.

    Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 6.

    Ministrem sprawującym nadzór nad realizacją celów Fundacji jest Minister Środowiska.

§ 7.

    1. Cele działania Fundacji:

 1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.
 2. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego.
 3. Upowszechnianie w społeczeństwie postaw ekologicznych i pro środowiskowych.

    2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez::

 1. Działania informacyjne i edukacyjne z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
 2. Inicjowanie oraz materialne i organizacyjne wspieranie badań, opracowań i wdrożeń w zakresie objętym celami Fundacji, w szczególności w zakresie technologii zbierania, segregowania, kompostowania i utylizacji odpadów, w tym komunalnych.
 3. Czynny udział w postepowaniach, w których wydawane są decyzje ingerujące w śro-dowisko naturalne (środowisko naturalne tworzy się dzięki współdziałaniu wielu czynników takich jak światło, gleba, powietrze, a także roślin i zwierząt).
 4. Restytucję i reintrodukowanie ptaków oraz wszelkich gatunków ryb i zwierząt.
 5. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dotyczących prawidłowego połowu ryb, w tym zmierzających do uzyskania karty wędkarskiej.
 6. Udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i rzeczowej osobom i podmiotom, któ-rych działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§ 8.

 

    Działalność statutową, o której mowa w §7 ust.2 Fundacjaprowadzi jako nieodpłatną i odpłatnądziałalność pożytku publicznego.     Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.

§ 9.

 

    Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.

§ 10.

 

    Na podstawie PKD 2007 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.0)
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0)
 3. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (Dział 38)
 4. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Dział 42)
 5. Roboty budowlane specjalistyczne (Dział 43)
 6. Transport lądowy oraz transport rurociągowy (Dział 49)
 7. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (Dział 52)
 8. Zakwaterowanie (Dział 55)
 9. Działalność wydawnicza (Dział 58)
 10. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (Dział 62)
 11. Działalność usługowa w zakresie informacji (Dział 63)
 12. Działalność usługowa związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68)
 13. Reklama (PKD 73.1)
 14. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1)
 15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
 16. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81)
 17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

 

§ 11.

    1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

 1. wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami,
 2. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
 3. tworzyć i przystępować do spółek handlowych.
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja może posiadać i kupować udziały wszelkich spółek, które mają osobowość prawną.
 3. Fundacja nie może powierzać własnych środków finansowych żadnym funduszom inwestycyjnym.
 4. Rachunki bankowe Fundacji mogą być zakładane tylko w Narodowym Banku Polskim i jego oddziałach lub w BankuOchrony Środowiska i jego oddziałach.
 5. Fundacja nie ma prawa:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi, powyżej 5000 PLN.
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

§ 12.

 

    Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2,000.00 (dwa tysiące) złotych oraz inne dochody i mienie nabyte przez     Fundację w toku działania.

§ 13.

 

    Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 • dochodów z działalności gospodarczej realizowanej w ramach działalności Fundacji,
 • dywidendy z akcji posiadanych spółek.

 

§ 14.

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 15.

 

    Organami fundacji są:

    a) Rada Fundacji,
    b) Zarząd Fundacji.

§ 16.

 

    Do kompetencji Fundatorów należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i Rady Fundacji bez podania przyczyn odwołania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi w związku z upływem kadencji.
 2. Zmiana Statutu Fundacji.
 3. Rozwiązanie Fundacji, jak też postawienie jej w stan likwidacji.
 4. Utworzenie oddziału, zakładu lub samodzielnej jednostki organizacyjnej Fundacji.
 5. Udzielenie zgody na zbycie majątku Fundacji.
 6. /wykreślony/
 7. Fundator może być Prezesem Zarządu Fundacji.
 8. Regulamin Fundacji ustanawiają Fundatorzy.

 

§ 17.
 1. Jeden z Fundatorów podejmuje decyzje samodzielnie w formie uchwał.
 2. Fundatorzy w celu konsultacji spraw Fundacji mogą zwołać posiedzenie rady Fundacji i Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy, jak też z inicjatywy każdego z członków organów Fundacji.
 3. W posiedzeniu zwołanym przez Fundatorów ma prawo uczestniczyć każdy członek Orga-nów Fundacji, chyba, że Fundatorzy postanowią inaczej, jednakże osobie takiej nie przy-sługuje prawo głosu.

 

§ 18.
 1. Radę Fundacji powołują Fundatorzy spośród osób cieszących się dużym zaufaniem społecznym, o szczególnym zaangażowaniu w sprawy zbieżne z celami Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do dwunastu członków, w tym Przewodniczącego.
 3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na trzy lata.
 4. Jeżeli powołanie członka Rady Fundacji następuje w trakcie kadencji Rady powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
 5. Mandaty członków Rady Fundacji wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.
 6. Członkowie Rady Fundacji mogą być wybierani ponownie.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji, lub Fundatorzy mogą w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka, jak i całą Radę bez podania przyczyn odwołania.
 8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 19.
 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
 3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i uczyni to bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni, na żądanie któregokolwiek z członków Rady Fundacji jak też Zarządu Fundacji. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia w dacie, o której mowa powyżej każdy członek Rady Fundacji jest uprawniony do zwołania posiedzenia.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane będą pocztą elektroniczną (e-mail) i równocześnie potwierdzone listem poleconym wysłanym na 14 (czternaście) dni naprzód. Zawiadomienie takie powinno zawierać porządek dzienny i wyszczególniać miejsce i datę posiedzenia.
 5. Członkowie Rady Fundacji sami opłacają własne przejazdy, zakwaterowanie i wydatki związane z udziałem w posiedzeniach Rady i nie są upoważnieni do jakichkolwiek wynagrodzeń z tego tytułu. Fundatorzy lub Prezes fundacji może jednak zadecydować inaczej.
 6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ? członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 20.
 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 1. zatwierdzanie długofalowych programów działania Fundacji,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z jego działalności oraz ich opiniowanie,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
 1. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy zatwierdzanie sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy działalności Fundacji, jak też sprawozdań Zarządu z działalności prowadzonej w danym roku obrotowym, udzielania członkom Zarządu absolutorium oraz składania Fundatorom corocznego sprawozdania oceniającego działalność Zarządu.
 2. Rada Fundacji powołuje biegłych rewidentów do oceny sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym.
 3. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście, przy czym Rada Fundacji może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.
 5. Uprawnienia zawieranie umów z członkami zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia są w kompetencji Rady Fundacji.

 

§ 21.

/wykreślony/

 

§ 22.
 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do siedmiu członków.
 2. /wykreślony/
 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundacji zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
 6. Fundatorzy mogą w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka, jak i cały Zarząd bez podania przyczyn odwołania.
 7. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie oraz regulaminie Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo uczestnictwa podczas zgromadzeń Rady Fundacji bez prawa głosu, chyba, że Rada Fundacji postanowi inaczej.
 9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 10. /wykreślony/
 11. Zarząd, co roku, do dnia 30 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 12. Zarząd Fundacji prowadzi bieżącą działalność statutową i odpowiada za realizowany przez Fundację program.
 13. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.

 

§ 23.
 1. W razie Zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego, Prezes Zarządu i Członek Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to Fundacja będzie reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezesa Zarządu działającego Samodzielnie.
 2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych oraz spraw majątkowych i niemajątkowych związanych z reprezentowaniem jej interesów i do podpisywania umów o prace.

 

§ 24.

 

    Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których, Fundacja została ustanowiona     i określonych w akcie założycielskim.

§ 25.
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji.
 3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 26.

 

    W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwi są Fundatorzy.

§ 27.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

 

§ 28.

 

    Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą Uchwały Fundatorów na rzecz     działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.